Mops Knurów
Znajdź w serwisie

Szkolenie Atywizująco-motywujące

- Rynek pracy w Polsce.
- Planowanie i modyfikacja ścieżki kariery.
- Analiza własnych zalet i wad oraz porażek i sukcesów.
- Określenie dziedziny, w której można najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i predyspozycje.
- Techniki określenia optymalnego miejsca pracy.
- Rola Internetu i innych mediów.
- Agencje pośrednictwa pracy.
- Metody zbierania informacji o potencjalnych miejscach pracy.
- Sposoby przeprowadzania wywiadu z pracownikami wybranej organizacji.
- Metody wybierania osoby, do której należy się zgłosić w sprawie zatrudnienia.
- Pisanie dokumentów aplikacyjnych ( CV i list motywacyjny).
- Scenariusz rozmów kwalifikacyjnych.
- Rozmowa kwalifikacyjna – praktycznie, opanowanie strategicznych punktów rozmowy.
- Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji.
- Metody i techniki negocjacji na przykładzie negocjacji płacowych.
- Budowanie pozytywnego myślenia i zaufania do siebie.
- Trening interpersonalny: elementy autoprezentacji – jak zaprezentować się pracodawcy,    planowanie ścieżki kariery, czynniki motywujące pracownika, stres w pracy i metody radzenia   sobie z nim, konflikt i sposoby jego rozwiązywania, kreowanie własnego wizerunku, pierwsze   wrażenie, komunikacja werbalna i niewerbalna, język ciała: chód, postawa, sposób siedzenia, głos, mimika, gestykulacja.
- Asertywność.
- Tworzenie portfolio dokumentalnego.
- Badanie zdolności przedsiębiorczych.

Tworzenie stron WWW