Mops Knurów
Znajdź w serwisie

Projekt

Celem głównym projektu jest konieczność zwiększenia motywacji do zmiany sytuacji życiowej wśród osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka. Z danych statystycznych MOPS wynika, że z pomocy korzysta 554 rodzin, w tym 2789 osób, z czego 1462 os. to kobiety, a 1327 os. to mężczyźni.

Dominującym problemem jest bezrobocie, które występuje u 54% rodzin korzystających z pomocy, bezradność w sprawach opekuńczo-wychowawczych-40% oraz niepełnosprawność - 40%

                                                                   Grupę docelową projPlakatektu stanowią osoby, które nie były aktywizowane w ramach realizacji projektów systemowych, nie potrafiące samodzielnie wejść czy powrócić na rynek pracy z powodu braku odpowiedniej motywacji. Na podstawie zdobytych doświadczeń w realizacji projektów systemowych w poprzednich latach zaobserwowano, że uczestnictwo w szkoleniach motywacyjnych wywołało pozytywne zmiany w beneficjentach. Dotyczyło to zarówno autoprezentacji, jak również nastawienia do życia. Osoby bierne zawodowo, pozostając, pozostając bez pracy dłuższy czas, nie tylko tracą wcześniej uzyskane kwalifikacje, ale także w obliczu braku zatrudnienia na naberają również wymaganego doświadczenia. Ponadto pojawia się niekorzystne zjawisko jakim jest syndrom wyuczonej bezradności, ogólna apatia oraz zmiana postaw wobec samej pracy i jej poszukiwania. Przyczyną bezrobocia wsród meżczyzn jest najczęściej brak odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. Jedną z barier  utrudniających  podjęcie pracy przez kobiety, a przede wszystkim ponowny do niej powrót jest mobilność zawodowa kobiet w kontekście macierzyństwa , co przyczynia się do wyłączenia ich z czynnego życia zawodowego a upływający czas skutecznie obniża posiadane kwalifikacje  i możliwości zalezienia pracy. Osoby te często powielają negatywne wzorce życiowe wyniesione z domu rodzinnego, mają problem z pełnieniem ról społecznych radzeniem sobie ze stresem i problemami życia codziennego. Grupa ta chatakteryzuje się brakiem punktualności i odpowiedzialności oraz brakiem nawyku pracy czy systematyczności, często nie potrafi pogodzić życia rodzinnego z zawodowym. Wymagają pomocy specjalistów a także zdobycia nezbędnych kwalifikacji i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

Tworzenie stron WWW