Mops Knurów
Znajdź w serwisie

EFS i POKL

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jeden z Funduszy strukturalnych, który służy osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów wsparcia.

Program Operacyjny Kapitał ludzki (POKL) - program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego
i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania opisane we wniosku, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.

Beneficjent  (Wnioskodawca)  –  podmiot  realizujący   projekty
w ramach Działania na podstawie umowy o dofinansowanie bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy.

Grupa docelowa (Uczestnicy Projektu)  –  osoby, instytucje lub środowiska (grupy społeczne) bezpośrednio korzystające z pomocy
w ramach uczestnictwa w projekcie.

Tworzenie stron WWW