Mops Knurów
Znajdź w serwisie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako Instytucja wdrażająca projekt działa w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Instytucji Pośredniczącej w ramach PO KL w Priorytecie VII Promocja Integracji Społecznej.


Głównym celem działania 7.1 jest:                                                                                                     
konieczność zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej wśród osób korzystających z pomocy MOPS w Knurowie.
Głównym celem projektu jest aktywizacja klientów Ośrodka.
Kompleksowe podejście do rozwiązania problemu przyczyni  się   do:

  • redukcji wysokości deficytów społecznych
  • poprawę poziomu kompetencji         
    i umiejętności klientów pomocy społecznej
  • nabycia umiejętności pogodzenia      obowiązków domowych z zawodowymi

Działania będą kierowane w grupę osób korzystających z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej nie pozostające w zatrudnieniu z terenu gminy .

Tworzenie stron WWW